เดือน วันที่
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
มกราคม      
เสด็จฯ บรรยายวิชา 'เคมีอินทรีย์ ๒'
           
  ๒๐              
เสด็จฯ เปิดการประชุม
   
  ๒๘    
เสด็จฯ เปิดงานวันเกษตร
       
เสด็จฯ เปิดงานวันเกษตร
   
กุมภาพันธ์        
เสด็จฯ เปิดงานวันเกษตร
       
เสด็จฯ เปิดงานวันเกษตร
 
เสด็จฯ เปิดงานวันเกษตร
                 
                 
เสด็จฯ เปิดงานวันเกษตร
 
มีนาคม                
เสด็จฯ เปิดงานและบรรยายพิเศษ
 
  ๑๐    
เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฯ
             
  ๑๒      
เสด็จฯ เปิดงานและบรรยายพิเศษ
           
กรกฎาคม ๑๔            
เสด็จฯ เปิดอาคารฯ
     
  ๑๕
พระราชทานปริญญาบัตร
                 
  ๑๘                  
พระราชทานปริญญาบัตร
  ๑๙                
พระราชทานปริญญาบัตร
พระราชทานปริญญาบัตร
  ๒๐  
พระราชทานปริญญาบัตร
           
พระราชทานปริญญาบัตร
 
  ๒๑  
พระราชทานปริญญาบัตร
         
พระราชทานปริญญาบัตร
   
  ๒๓          
พระราชทานปริญญาบัตร
       
  ๒๔        
พระราชทานปริญญาบัตร
พระราชทานปริญญาบัตร
       
  ๒๕    
พระราชทานปริญญาบัตร
พระราชทานปริญญาบัตร
พระราชทานปริญญาบัตร
         
  ๒๖    
พระราชทานปริญญาบัตร
             
ตุลาคม ๑๒              
เสด็จฯ เปิดการประชุมฯ
   
  ๒๑            
พระราชทานปริญญาบัตร
     
  ๒๒            
พระราชทานปริญญาบัตร
     
พฤศจิกายน                
เสด็จฯ เปิดอาคาร
 
  ๒๖      
เสด็จฯ เปิดงานและบรรยายพิเศษ
           
  ๒๘        
เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฯ
         
ธันวาคม        
เสด็จฯ เปิดงานและบรรยายพิเศษ
         
  ๑๙        
เสด็จฯ เปิดอาคารฯ
         

ปุ่มสีต่างๆ จำแนกประเภทตามกิจกรรม