วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๓

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรแฟร์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร


ทศวรรษที่ ๖