วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๓

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดการประชุม "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารสนเทศ ๕๐ ปี ซึ่งโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันจัดขึ้นเป็นครั้งแรก


ทศวรรษที่ ๖