วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคาร คณะศึกษาศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ทศวรรษที่ ๖