วันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคาร สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร และทอดพระเนตรนิทรรศการเรื่อง " ของชิ้นเอกในพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์" ณ อาคารนิทรรศการ สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ

(ภาพจาก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ก.)

หลังจากเสด็จฯ ทรงเปิดอาคารสำนักพิพิธภัณฑ์ฯ แล้วเสด็จฯ ไปทรงปลูกต้นสิรินธรวัลลี และต้นกันภัยมหิดล ณ สวนรวมพรรณไม้เกียรติประวัติไทย บริเวณอนุสาวรีย์บูรพาจารย์

(ภาพจาก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ก.)


ทศวรรษที่ ๖