วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๓๙

ศาตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ บรรยายวิชา "เคมีอินทรีย์ ๒" ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรีที่เลือกวิชาเอกเกษตรเคมี


ทศวรรษที่ ๖