วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๘

เวลา ๑๕.๓๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๗-๒๕๓๘ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศ. ปวิณ ปุณศรี เข้ารับพระทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ศ. ปวิน ปุณศรี ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒ สมัย ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๙ - พ.ศ. ๒๕๓๓
(ภาพจาก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ก.)

รศ. บุญสม สุวชิรัตน์ เข้ารับพระทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

รศ. บุญสม สุวชิรัตน์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๕ - พ.ศ. ๒๕๓๗
(ภาพจาก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ก.)


ทศวรรษที่ ๖