วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖

เวลา ๑๔.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี ๒๕๓๖ และทรงเปิดนิทรรศการวิชาการ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ราชกิจจานุเบกษา)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารเสด็จฯ แทนพระองค์ ทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ และทรงเปิดนิทรรศการทางวิชาการ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ อันเป็นวันครบรอบ ๕๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ภาพจาก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ก.)

รศ. ยืน ภู่วรวรรณ กราบบังคมทูลรายงานเรื่องนิทรรศการด้านคอมพิวเตอร์
(ภาพจาก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ก.


ทศวรรษที่ ๖