วันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐

เวลา ๑๖.๒๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๙ - ๒๕๔๐ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เป็นวันที่ ๒...

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
(ภาพจาก นายโชคชัย วงษ์จินดา)

ในการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความตอนหนึ่งว่า
"...สิ่งที่ดีมีประโยชน์นั้น จะต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักวิชา และเหมาะสมแก่สภาพการณ์ ทั่วไปด้วย จึงจะได้ผลที่พึงประสงค์. อย่างเช่น การปลูกหญ้าแฝก จะต้องปลูกให้ชิดติดกันเป็นแผง และวางแนวให้เหมาะสมกับลักษณะของภูมิประเทศ. เป็นต้นว่า บนพื้นที่สูง จะต้องปลูกตามแนวขวาง ของความลาดชันและร่องน้ำ. บนพื้นที่ราบ จะต้องปลูกรอบแปลงหรือปลูกตามร่องสลัลกับพืชไร่. ในพื้นที่เก็บกักน้ำ จะต้องปลูกเป็นแนวเหนือแหล่งน้ำ. หญ้าแผกที่ปลูกโดยหลักวิธีดังนี้ จะช่วยป้องกัน การพังทลายของหน้าดิน รักษาความชุ่มชื้นในดิน เก็บกับตะกอนดินและสารพิษต่าง ๆ ไม่ใช้ไหลลง แหล่งน้ำ ซึ่งจะอำนวยผลเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนการฟื้นฟูดินและ ป่าไม้ให้สมบูรณ์ขึ้น. บัณฑิตผู้จะออกไปเริ่มต้นชีวิตการงานต่อไป จึงควรจะได้ศึกษาพิจารณาเรื่อง ความถูกต้องเหมาะสมที่กล่าวนี้ให้ทราบชัด แล้วกำหนดเป็นหลักปฏิบัติให้แก่ตัวเองว่า ในการปฏิบัติ กิจการงานทุกอย่างนั้น นอกจากต้องมีความรู้ความคิดที่ดีมีประโยชน์แล้ว จะต้องใช้ความรู้ความคิด ให้ถูกต้องพอเหมาะพอดีแก่งาน แก่สถานการณ์ แก่บุคคล และท้องถิ่นด้วย จึงจะหวังผลตอบแทน ที่สมบูรณ์คุ้มค่าได้..."


ทศวรรษที่ ๖