วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานและบรรยายพิเศษ "โรคมะเร็ง แนวทางใหม่ในการรักษาและป้องกัน" เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ ๓๕ ปี


ทศวรรษที่ ๖