วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๓๙

ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ ณ อาคารวิทยาศาสตร์ ๒๕ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ทศวรรษที่ ๖