วันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๔


ทศวรรษที่ ๖