วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๐

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ เสด็จแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
(จากคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายวิชาการ หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๖๐ ปี)


ทศวรรษที่ ๖