วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๕


ทศวรรษที่ ๖