วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๑

เวลา ๑๖.๒๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิตไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๐ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เป็นวันที่ ๑ (ราชกิจจานุเบกษา)

ในพิธีพระราชทานปริญญาประจำ พ.ศ. ๒๕๔๑ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติให้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และ สาขาวิชาวนศาสตร์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบินและอวกาศยานแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

ในภาพ ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ส่วน สาขาวิชาวนศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
(ภาพจาก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ก.)


ทศวรรษที่ ๖