วันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๒

เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๑ ณ อาคารจักรพันธ์ เพ็ญศิริ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิต ในพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
(ภาพจาก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ก.)


ทศวรรษที่ ๖