วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๙

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานการประชุมสัมนาวิชาการเรื่อง การป่าไม้ในเขตร้อนในศตวรรษที่ ๒๑ (FORTROP '96) และทรงบรรยายพิเศษเรื่อง "สารประกอบจากสมุนไพรไทย" ณ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ทศวรรษที่ ๖