วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐

เวลา ๑๖.๒๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๙ - ๒๕๔๐ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เป็นวันที่ ๑...

เมื่อเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเลี้ยงรับรอง ในโอกาสที่มหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ณ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ราชกิจจานุเบกษา)

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความตอนหนึ่งว่า

"...คนเราก็เช่นเดียวกัน มีทั้งบุคคลที่มีชีวิตอยู่โดยเปล่าประโยชน์และบุคคลที่มีชีวิตอยู่อย่าง มีคุณค่า. ต้นหญ้าจึงเป็นบทเรียนได้อย่างดีเลิศ สำหรับนำมาพิจารณาเทียบเคียงให้เป็นคติในการ ดำเนินชีวิตของบุคคล ว่าควรจะประพฤติปฏิบัติตนอย่างวัชพืช ซึ่งอยู่ ณ ที่ใด ก็มีแต่สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ที่นั้น หรือควรจะประพฤติปฏิบัติตนอย่างหญ้าแฝก ซึ่งมีแต่สร้างสรรค์ประโยชน์และความมั่นคงเป็นปึกแผ่นให้แก่ตนและแก่แผ่นดินอันเป็นที่อยู่ที่อาศัย..."

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางมาลัยหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ซึ่งประดิษฐาน ณ โถง หน้าห้องประชุมอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงสักการะพระรูปฯ ในโอกาส เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีพระธิดาและพระนัดดาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ เข้าเฝ้าฯ
(ภาพจาก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ก.)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
(ภาพจาก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ก.)

ในวันเดียวกัน ศ. ดร. ประเสริฐ ณ นคร รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรี

ศ. ดร. ประเสริฐ ณ นคร ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ตำแหน่งเลขาธิการ รองอธิการบดี หลายสมัย และเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ - วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นปลัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดำรงตำแหน่งนายกราชบัณฑิตยสถาน

นอกจากความรู้ความสามารถในด้านวิชาสถิติและการบริหาร ศ. ดร. ประเสริฐ ณ นครยังเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านจารึกโบราณ ประวัติศาสตร์ ภาษา วรรณกรรมและศิลปะการประพันธ์อีกด้วย

ศ. ดร. ประเสริฐ ณ นคร เป็นผู้ประพันธ์เนื้อเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเนื้อเพลงพระราชนิพนธ์ อีกหลายเพลงด้วยกัน เช่นเพลงชะตาชีวิต เพลงใกล้รุ่ง เป็นต้น

(ภาพจาก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ก.)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ฉายภาพพร้อมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศ. ดร. ประเสริฐ ณ นคร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเสด็จฯ ทรงพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
(ภาพจาก รศ. คุณหญิงสุชาดา ศรีเพ็ญ)

เมื่อเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตรใช้วันที่ ๒๔ กรกฎาคม แล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปในงานเลี้ยงรับรอง ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ณ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ภาพจาก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ก.)


ทศวรรษที่ ๖