วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เสด็จทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ และนิทรรศการทางวิชาการ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ นายกสภา มหาวิทยาลัยฯ ศ.ดร. ธีระ สูตะบุตร อธิการบดี และ ศ. สมเพียร เกษมทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กราบทูลรายงาน

ภาพที่ ๔๒๐

ทรงซักถามรายละเอียดเนื้อหานิทรรศการงานวิจัยเรื่องป่าชายเลนจาก ศ. ดร. สนิท อักษรแก้ว
(ภาพจาก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ก.)


ทศวรรษที่ ๖