วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๓

สมเด็จพระพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุม เรื่อง บัณฑิตศึกษาไทยในทศวรรษหน้า ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
(จากคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายวิชาการ หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๖๐ ปี)


ทศวรรษที่ ๖