วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการ สิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร ซึ่งเป็นผลงานการค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาส ที่เสด็จฯ ทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๑ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งวิทยาเขต บางเขนและกำแพงแสนที่เข้าเฝ้ารับเสด็จ ในพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ
(ภาพจาก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ก.)


ทศวรรษที่ ๖