วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
(ภาพจาก สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร)


ทศวรรษที่ ๖