วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๗

เวลา ๑๔.๑๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๖ - ๒๕๓๗ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เป็นวันที่ ๑ ในการนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กราบบังคมทูลถวาย ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสภามหาวิทยาลัย มีมติทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ราชกิจจานุเบกษา)


ทศวรรษที่ ๖