วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙

เวลา ๑๔.๒๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๘ - ๒๕๓๙ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ราชกิจจานุเบกษา)

ศ. ดร. สง่า สรรพศรี นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
(ภาพจาก รศ. วชิรา สรรพศรี)


ทศวรรษที่ ๖