ห้องสารนิเทศหกทศวรรษ

แสดงประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งความเปลี่ยนแปลงทั้งกายภาพและวิถีชีวิต อาทิ การรับน้องใหม่ การแข่งขันกีฬา การแต่งงาน ฯลฯ โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาละ 10 ปี

 
 


การจัดตั้งมหาวิทยาลัย
ความเป็นมาก่อนการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
- ลำดับเหตุการณ์ในก่อนการจัดตั้ง

มหาวิทยาลัยในทศวรรษแรก (พ.ศ. ๒๔๘๖-๒๔๙๕)
- ลำดับเหตุการณ์ในทศวรรษแรก

มหาวิทยาลัยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๔๙๖-๒๕๐๕)
   
- ลำดับเหตุการณ์ในทศวรรษที่สอง

มหาวิทยาลัยในทศวรรษที่สาม (พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๑๕)
  
- ลำดับเหตุการณ์ในทศวรรษที่สาม

มหาวิทยาลัยในทศวรรษที่สี่ (พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๒๕)

- ลำดับเหตุการณ์ในทศวรรษที่สี่

มหาวิทยาลัยในทศวรรษที่ห้า (พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๓๕)

- ลำดับเหตุการณ์ในทศวรรษที่ห้า

มหาวิทยาลัยในทศวรรษที่หก (พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๕)

- ลำดับเหตุการณ์ในทศวรรษที่หก


ขยายการศึกษาสู่วิทยาเขต
วิทยาเขตบางเขน
วิทยาเขตกำแพงแสน
วิทยาเขตศรีราชา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร
วิทยาเขตสุพรรณบุรี *
วิทยาเขตกระบี่ *
วิทยาเขตลพบุรี *

หมายเหต * : ในส่วนนของโครงการจัดตั้งวิทยาเขต 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตลพบุรี วิทยาเขตกระบี่ และวิทยาเขตสุพรรณบุรี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุม ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551 ได้พิจารณาทบทวนความเป็นไปได้ในการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตดังกล่าวที่ประชุมมีมติเห็นชอบดังนี้
  • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้เป็นโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
  • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี ไม่เป็นวิทยาเขตให้ดำเนินการเป็นลักษณะสถานีวิจัย
  • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศกระบี่ ไม่เป็นวิทยาเขต ให้ดำเนินการเป็นศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำจังหวัดกระบี่
และมหาวิทยาลัยได้ประกาศยกเลิกโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศกระบี่ ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2551