ประวัติความเป็นมา


ในระยะแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ลพบุรี" เพื่อสนับสนุนนโยบายขยายโอกาสอุดมศึกษา ไปสู่ภูมิภาคอย่างมีคุณภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

โดยก่อนหน้านั้น กล่าวคือ ในวันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ณ พื้นที่ของโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทเกษตร อำเภอโคกเจริญ จังหวัด ลพบุรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร) และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมประชุมปรึกษาราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัด ลพบุรี (นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร) คณะผู้บริหารจังหวัดลพบุรีและผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาพื้นที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ ตามที่ทางจังหวัดลพบุรีเห็นว่า เหมาะสม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยินดีจะดำเนินการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี ในพื้นที่นั้น

จังหวัดลพบุรี โดยนายอำเภอโคกสำโรง (นายสมพงษ์ รัตนสัญญา) จึงได้ดำเนินการสำรวจ และเสนอพื้นที่ "ที่สาธารณประโยชน์หนองโสน" ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี พื้นที่ประมาณ ๑,๘๗๖ ไร่ เป็นพื้นที่จัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (ศาสตราจารย์ ดร.ต่อกุล กาญจนาลัย) ประธานโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทเกษตร (รองศาสตราจารย์ ดร.เดือน คำดี) และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานหอการค้าจังหวัดลพบุรี นายอำเภอโคกสำโรง และเดินทางไปดูพื้นที่จัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี ณ ที่สาธารณประโยชน์หนองโสน และได้รายงานให้อธิการบดีทราบ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรีในพื้นที่ที่จังหวัดลพบุรี จัดหาให้นั้น


พิธีวางศิลาฤกษ์กลุ่มอาคารเอนกประสงค์ (อาคารเพนียด)
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
๑. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี ดังนี้
๒. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓. เพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประชากรในภาคกลางตอนบนให้มีโอกาส เพิ่มมากขึ้น
๔. เพื่อดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิทยาการในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ธุรกิจ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และนิเวศน์ วิทยาของภาคกลางตอนบน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพชีวิตของประชากร
๕. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ จัดการฝึกอบรม และพัฒนาวิชาชีพแก่ประชาชนที่สนใจ หรือประชากรในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า และการเกษตร เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ของขบวนการผลิตให้สูงขึ้น ทำให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น
๖. เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศ
ที่ตั้ง

พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลพบุรี มีลักษณะที่ดินเป็นแนวยาวตามเชิงเขาเพนียด โดยที่ตั้ง เนื้อที่และอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ที่ตั้ง : บ้านเพนียด หมู่ ๑ ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
เนื้อที่ : ๑,๘๗๖ ไร่ ๒ งาน ๕๒ ตารางวา
ทิศเหนือ ติดกับหมู่บ้านเพนียด ความยาวเขตที่ดินประมาณ ๒๕๐ เมตร
ทิศใต้ ติดกับที่ราบโล่งไปถึงหมู่บ้านนกเขาเปล้า ความยาวเขตที่ดินประมาณ ๘๐๐ เมตร
ทิศตะวันออก ติดกับภูเขาเพนียดตลอดแนว ความยาวที่ดินประมาณ ๔,๐๐๐ เมตร
ทิศตะวันตก ติดกับถนน ร.พ.ช.สายบ้านเพนียด - บ้านวังขอนขว้าง ความยาวเขตที่ดินประมาณ ๔,๐๐๐ เมตร


การขอใช้พื้นที่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำหนังสือที่ ทม. ๐๔๐๑/๗๗๐ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เพื่อพิจารณามอบพื้นที่ สาธารณประโยชน์หนองโสนให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี จังหวัดลพบุรีได้พิจารณาและได้ผ่านความ เห็นชอบของมติที่ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล และสภาจังหวัดลพบุรีแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ จังหวัดลพบุรีได้ส่งเรื่อง การขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อขออนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้ พื้นที่ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ในระหว่างดำเนินการเสนอขอถอนสภาพที่สาธารณ ประโยชน์ผ่านจังหวัดลพบุรี เพื่อใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์หนองโสน เป็นสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลพบุรี เพื่อพัฒนาให้เป็น วิทยาเขตหนึ่งในการสนองนโยบายขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค สมดังเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายได้อย่างยั่งยืนถาวรสืบไป
สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี


คณะกรรมการบริหารโครงการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อกำหนดนโยบายวางแนว ทางการดำเนินงาน และบริหารงานของวิทยาเขตลพบุรี ดังนี้
๑. คณะกรรมการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการ มีหน้าที่จัดทำโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี โดยศึกษาความเป็นไปได้ ความต้องการทรัพยากรของโครงการ การเปิดสอนหลักสูตร แผนการรับและผลิตบัณฑิต ประสานงาการพิจารณาโครงการเพื่อนำเสนอทบวงมหาวิทยาลัยและคณะรัฐมนตรี
๒. คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารของ มหาวิทยาลัย วิทยาเขต และบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการ มีหน้าที่กำหนดนโยบายการดำเนินงานให้คำปรึกษาสนับสนุน และอำนวยความสะดวก ในการดำเนินงานของโครงการ
๓. คณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต ผู้แทนจากคณะที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลภายนอก ร่วมเป็นกรรมการ มีหน้าที่กำหนดแนวทางการดำเนินงาน การบริหาร การปฏิบัติ งานให้เป็นไปตามนโยบายติดตามผลการดำเนินงานและงานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการอำนวยการมอบหมาย
คณะกรรมการด้านวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการ ประกอบด้วย
๑. คณะกรรมการร่างหลักสูตรคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วยคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เป็นกรรมการ มีหน้าที่พิจารณาร่างหลักสูตรของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
๒. คณะกรรมการร่างหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เป็นกรรมการ มีหน้าที่พิจารณาร่างหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
๓. คณะกรรมการร่างหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นกรรมการ มีหน้าที่ พิจารณาร่างหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
๔. คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำโครงการพิเศษระดับปริญญาโท โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยผู้บริหาร มหาวิทยาลัย วิทยาเขตและผู้แทนคณะในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่จัดทำแผนการศึกษาวิเคราะห์โครงการ ความเป็นไปได้ จัดทำร่างระเบียบกำกับดูแลการจัดตั้งโครงการพิเศษ
คณะและสาขาวิชาที่เปิดสอน

๑. คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ระดับปริญญาตรี
๑. สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
๒. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
จะเปิดสอนเพิ่มในแผนฯ ๙
๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
๔. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
๕. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

๒. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ระดับปริญญาตรี
๑. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
๒. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
๓. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
๔. สาขาวิชารัฐศาสตร์
จะเปิดสอนเพิ่มในแผนฯ ๙
๕. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๖. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
๗. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๘. สาขาวิชาบริหารการศึกษา

๓. คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ปริญญาตรี
๑. สาขาวิชาวนศาสตร์
จะเปิดสอนเพิ่มในแผนฯ ๙
๒. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
๓. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
๔. สาขาวิชาธรณีวิทยา

๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี
๑. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
จะเปิดสอนเพิ่มในแผนฯ ๙
๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร
๓. สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน
๔. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ที่มา : หนังสือ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๔๑-๒๕๔๓