2496   ในหลวงเสด็จเปิดงานวันเกษตร เป็นครั้งแรก
    2496-97 ศ. E.L. Potter และ J.R. Beck จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐออรีกอน ได้มาปรึกษาและทำงานกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อวางแผนงานร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาสังคม
    2496-2497 FAO ให้ทุนอาจารย์ในคณะเกษตรศาสตร์ ไปดูงานด้านการเลี้ยงไก่ในประเทศออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา
    ม.จ. จักรพันธุ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ นำสมาชิก KU Band เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เพื่อถวายตัวและเข้าร่วมบรรเลงถวายออกอากาศทางสถานีวิทยุ อ.ส.
2497   ตั้งสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศ.ม.ร.ว. ชวนิศนดากร วรวรรณ เป็นนายกสมาคม
    รับโอนคณะสัตวแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เป็นหลักสูตร 5 ปี และจัดตั้งคณะวิศวกรรมชลประทานที่โรงเรียนการชลประทาน หลักสูตรวิชาช่างชลประทาน หลักสูตร 5 ปี
    มีการวางศิลาฤกษ์ เริ่มการก่อสร้างหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    1 ธ.ค. พิธีเปิดเรือนพยาบาล ซึ่งสร้างจากการขอรับบริจาค
2498   เปิดหลักสูตรปริญญาโทเป็นครั้งแรก ในหลักสูตรกสิกรรมและสัตวบาลมหาบัณฑิต สาขาสัตวบาลและพืชไร่นา
    ปรับปรุงรายวิชาเป็นระบบสากล โดยมีเลขประจำวิชา (course number) เป็นเลข 3 ตัว เลขตัวแรกแสดงชั้นปีที่นิสิตต้องเรียนวิชานั้นๆ เลขตัวที่ 2 และ 3 แสดงลำดับของวิชา
    Dr. J. Lossing Buck ผู้อำนวยการ Council on Economic and Cultural Affairs, Inc. ได้ให้ความช่วยเหลือโดยการมอบหนังสือตำราด้านบริหารกิจการไร่นา ส่งผู้เชี่ยวชาญมาประจำ และให้ทุนอาจารย์ไปศึกษาต่อ
    2498-2499 มูลนิธิรอคกี้เฟลเลอร์ แสดงเจตน์จำนงที่จะช่วยเหลือมหาวิทยาลัยโดยให้ทุนอุดหนุนในการจัดซื้อตำรา ให้อุปกรณ์การศึกษาในสาขาวิชาเคหเศรษฐศาสตร์ และส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อต่างประเทศ
    จัดพิมพ์ข่าวสารเกษตรศาสตร์ เป็นครั้งแรก
2499   คณะเกษตรศาสตร์ เปลี่ยนชื่อเป็น คณะกสิกรรมและสัตวบาล
    คณะการประมง เปลี่ยนชื่อเป็น คณะประมง
    คณะสหกรณ์และเศรษฐศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทเป็นครั้งแรก คือ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์
    คณะสหกรณ์และเศรษฐศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทเป็นครั้งแรก คือ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์สหกรณ์มหาบัณฑิต (ศส.ม.)
    คณะสัตวแพทยศาสตร์ปรับปรุงหลักสูตรเป็น 6 ปี
    คณะวนศาสตร์เริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีอีกครั้ง หลังยุติการสอนระดับนี้ตั้งแต่ปี 2492 และย้ายกิจการทั้งหมดจากจังหวัดแพร่มาอยู่ที่บางเขน
    ปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นอนุปริญญาและขั้นปริญญาตรีจากฉบับ พ.ศ. 2488 เป็นครั้งแรก
    กำหนดข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาโทเป็นครั้งแรก (22 พ.ค. 2499)
2500   นิสิตปริญญาโทรุ่นแรกจบการศึกษาปริญญาหลักสูตรกสิกรรมและสัตวบาลมหาบัณฑิต คนแรกชื่อ Vito F. del Fierro Jr. (ชาวฟิลิปปินส์)
2501   นายอินทรี จันทรสถิตย์ เป็นอธิการบดี
    นายวิบูลย์ ธรรมบุตร เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย (1 ม.ค. 2501 - 9 ก.พ. 2502)
    มีการประชุมใหญ่เพื่อขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ เครดิตสำหรับคนมีเงินเดือน โดยอาจารย์ ข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2502   จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ริเริ่มชักชวนและรวบรวมอาจารย์ ข้าราชการ และลูกจ้างสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตสำหรับผู้มีเงินเดือน ชื่อ สหกรณ์ข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.ส.ช.
    นายสวัสดิ์ มหาผล เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย (10 ก.พ. 2502 - 1 ก.ย. 2502)
    จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย (2 ก.ย. 2502 - 8 ธ.ค. 2506)
    มหาวิทยาลัยโอนไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2503   มูลนิธิรอคกี้เฟลเลอร์ ให้ความช่วยเหลือในโครงการปรับปรุงข้าวโพดและข้าวฟ่าง อันเป็นส่วนเสริมให้เกิดศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่าง
    มหาวิทยาลัยขอผู้เชี่ยวชาญปรมาณูมาจาก IAEA เพื่อเปิดดำเนินงานด้านวิชาปรมาณู จัดตั้งเป็นหน่วยพลังงานปรมาณู
    ต่อมาเปลี่ยนเป็นภาควิชารังสีไอโซโทป ปี พ.ศ. 2511 - 2512
2504   จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    จัดสร้างเรือนรุกขรังสี เป็นแหล่งกัมมันตภาพรังสีโคบัลท์-60 ใช้ในการค้นคว้าวิจัยในการเกษตรและชีววิทยา
    ท่านคณบดี M.M. Rosenberg คณะเกษตรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยฮาไวอิและคณะ มาทำงานร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
    ทำกรอบแผนงานข้อตกลงร่วมระหว่างสองมหาวิทยาลัย
    มีการพระราชทานทุนอานันทมหิดล สาขาเกษตรศาสตร์
    มหาวิทยาลัยได้รับสนองพระบรมราชโองการให้นำนิสิตไปร่วมปลูกต้นไม้ทดลองในพระบรมมหาราชวัง สวนจิตรลดาฯ
2505   21 มิ.ย. 2505 นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และนิสิตนักศึกษา รวม 5 สถาบันร่วมกันเดินขบวนประท้วงกรณีเขาพระวิหาร
    มหาวิทยาลัยถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่พระเจ้ากรุงเดนมาร์ก
    แผนกวิศวกรรมป่าไม้เข้าไปทำแผนที่รุกขชาติในพระบรมมหาราชวัง
    28 พ.ย. 2505 นิสิตจัดโต้วาทีหาเงินช่วยเหลือเหตุการณ์วาตภัยตะลุมพุก
    พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2505 เปลี่ยนจากการคุกเข่ารับเป็นยืนรับ และบัณฑิตหญิงยังสวมชุดราตรียาวสีขาว
    ลงนามร่วมกับมหาวิทยาลัยฮาไวอิ (สัญญา-เกษตรศาสตร์-ฮาไวอิ) เพื่อรับการสนับสนุนด้านการศึกษาค้นคว้าและวิจัย และสนับสนุนให้ทุนศึกษาต่อขั้นปริญญาโท-เอก
    มหาวิทยาลัยร่วมกับสภาวิจัยแห่งชาติ จัดประชุมทางวิชาการสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาเป็นครั้งแรก เมื่อ วันที่ 21-23 ก.พ. 2505