ในระยะต้นของทศวรรษที่สอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพิ่มอีก ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรปริญญาช่างชลประทาน และหลักสูตรปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พร้อมรับโอนคณะสัตวแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ได้จัดตั้งคณะวิศวกรรม ชลประทานขึ้นที่โรงเรียนการชลประทาน และเปลี่ยนชื่อ "คณะเกษตรศาสตร์" เป็น "คณะกสิกรรมและสัตวบาล"

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย ๘ แผนกคือ

- แผนกธุรการ
- แผนกกายวิภาคศาสตร์
- แผนกสรีรวิทยา
- แผนกสุขศาสตร์และการเลี้ยงบำรุงสัตว์
- แผนกพยาธิวิทยาและวิทยาบักเตรี
- แผนกเภสัชวิทยา
- แผนกอายุรศาสตร์
- แผนกศัลยศาสตร์

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ มหาวิทยาลัยเริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทในคณะกสิกรรมและสัตวบาล หลักสูตรแรกที่เปิดสอนได้แก่ หลักสูตรปริญญากสิกรรม และสัตวบาลมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวบาลและพืชไร่นา

ที่มา : หนังสือเรื่อง "50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : กำเนิดและพัฒนาการ" หน้า 36-37