ตึกบัญชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๔๗๘
 
 
The administration Building of Kasetsart University in 1935
 
     
  วิวัฒนาการสถาบันสอนวิชาการเกษตรในประเทศไทย  
 
2447   โรงเรียนช่างไหม
2449   โรงเรียนวิชาการเพาะปลูก
2451   โรงเรียนกระทรวงเกษตราธิการ
2456   รัฐบาลยุบโรงเรียนกระทรวงเกษตราธิการ
2460   โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมหอวัง
2461   โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมวัดพระประโทน
2467   โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมบางสะพานใหญ่
2469   โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมทับกวาง
2476   โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมโนนวัด
2477   โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคใต้ ต. คอหงษ์
    โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ ที่ แม่โจ้
2478   โรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรม ที่แม่โจ้
2479   จัดตั้งโรงเรียนป่าไม้ จ.แพร่

  เริ่มกิจกรรม วิ่งประเพณี 15 กม.
2481   ยกฐานะโรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรม ที่แม่โจ้ เป็นวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    สถานีเกษตรกลาง บางเขน
    จัดตั้งโรงเรียนช่างชลประทาน
2482   ย้ายวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากแม่โจ้มาอยู่บางเขน ส่วนที่แม่โจ้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนเตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    โรงเรียนป่าไม้ จ.แพร่ เปลี่ยนเป็น โรงเรียนวนศาสตร์สังกัดวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่อยู่บางเขน
    เริ่มมีผู้นำกีฬารักบี้ฟุตบอลเข้ามาฝึกซ้อมและหัดเล่น
2484-2486   เริ่มผลิตนิสิตออกรับราชการในกรมเกษตร กรมสหกรณ์ และกรมป่าไม้
    ชุดนิสิตหญิง ยังไม่มีการกำหนดเครื่องแบบ แต่เน้นสีสุภาพ
 
นักเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ( ป . ป . ก .) รุ่นแรก สวนหลวง ( หอวัง ) พ . ศ . ๒๔๖๐
 

๑ . พระยาเทพศาสตร์สถิตย์ ( โห้ กาฬดิษย์ ) อจ . ใหญ่
๒ . ครูทองดี เรศานนท์ ( หลวงสุวรรณวาจก กสิกิจ )
๓ . ครูผล สินธุระเวชญ์ ( หลวงผลสมัยฤทธิ์กสิกรรม )
๔ . นายผาย พรมสีใหม่ ( ขุนกสิกรพิศาล ( อุบล ))
๕ . นายบุญ ภักดีรัตน์ ( ราชสีมา )
๖ . นายทองม้วน ( อยุธยา )
๗ . นายเนื่อง วีระกะลัส ( ราชบุรี )
๘ . นายชื่น ( แพร่ )
๙ . นายออง ( จันทบุรี )
๑๐ . นายก้าวต้า ฉายากุล ( ขุนฉายากุลศึกษากร ( สงขลา )
๑๑ . นายเสงี่ยม ( จันทบุรี )
๑๒ . นายเนียม ( ปัตตานี )
๑๓ . นายขัน ( ชุมพร )
๑๔ . นายบั่นขิ้ม บุญยสิงหานนท์ ( สงขลา )
๑๕ . นายบุญมา พ้นภัย ( เชียงใหม่ )
๑๖ . นายพร ( อุบล )
๑๗ . นายไล ( ลำปาง )
๑๘ . นายเจริญ สุวรรณจิตร ( ปัตตานี )
๑๙ . นายช่วง ชนะณรงค์ ( ขุนชนะณรงค์ศึกษากร ( นครศรีธรรมราช )
๒๐ . นายบุญนาค ฉิมพลี ( เชียงใหม่ )
๒๑ . นายฟู ( พิษณุโลก )
๒๒ . นายเฮง จิระศิริ ( ขุนจิระศิริศึกษากร ( ราชบุรี ))
๒๓ . เจ๊กฮั้ว - ภารโรง
๒๔ . นายเจียม ศุภลักษณ์ ( ขุนศุกลักษณ์ศึกษากร ( ราชสีมา ))
๒๕ . นายจี่ ปัจฉิมเวส ( ปัตตานี )
๒๖ . นายบุญหนัก ทินกูล ( อุดร )
๒๗ . นายพุ่ม ( ชุมพร )
๒๘ . นายยิ้ม เปตานนท์ ( พิษณุโลก )
๒๙ . นายนาก สุบงกช ( ขุนสุบงกชศึกษากร ( ราชสีมา ))
๓๐ . นายเปลื้อง ( อยุธยา - ไม่ได้ถ่ายรูป )
รวมนักเรียนทั้งสิ้น ๒๖ คน