พลเรือเอกสินธุ์ กมลนาวิน
2486-2488
นายทวี บุญยเกตุ
2488-2489
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ
2489-2501
     
ศ.อินทรี จันทรสถิตย์
2501-2508
มล.ชูชาติ กำภู
2508-2510
ศ.อินทรี จันทรสถิตย์
2510-2512
     
มจ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์
2512-2517
ศ.ระพี สาคริก
2518-2522
ศ.ดร.ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ
2523-2525
     
ผศ.ดร.จงรัก ปรีชานนท์
2525-2529
ศ.ดร.สุธรรม อารีกุล
2529-2535
ศ.ดร.กำพล อดุลวิทย์
2535-2539
     
ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร
2539-2544
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
2545-2549
รศ.วัฒนา สวรรยาธิปัติ
รักษาการแทนอธิการบดี
8 มิ.ย.–16 พ.ย.2549
     
รศ.ดร.ธานีรัตน์ สานติวัตร
รักษาการแทนอธิการบดี
17 พ.ย.2549–15 ก.พ.2550
รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์
อธิการบดี
16 ก.พ. 2550 – 15 ก.พ. 2558
ดร. อนามัย ดำเนตร
รักษาการแทนอธิการบดี
16 ก.พ. 2558 – 15 ส.ค. 2558
     
 
รศ. ดร.บัญชา ขวัญยืน
รักษาการแทนอธิการบดี
16 ส.ค. 2558 – 15 ก.พ. 2559
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
รักษาการแทนอธิการบดี
16 ก.พ. 2559 – ปัจจุบัน