ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ มหาวิทยาลัยขยายการรับนิสิตระดับปริญญาตรีโควต้าพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) และ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต นอกจากนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับสถานีฝึกนิสิตต่าง ๆ มาจัดตั้งศูนย์และ สถานีวิจัยเป็นการภายในรวม ๙ แห่ง คือ

(๑) สถานีวิจัยศรีราชา
(๒) สถานีวิจัยปากช่อง
(๓) สถานีวิจัยสุวรรณวาจกกสิกิจ
(๔) สถานีวิจัยทับกวาง
(๕) สถานีวิจัยกำแพงแสน
(๖) สถานีวิจัยดอยปุย
(๗) สถานีวิจัยประมงศรีราชา
(๘) สถานีวิจัยประมงคลอวาฬ
(๙) สถานีวิจัยวนศาสตร์

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานระดับภาควิชา และหลักสูตรต่าง ๆ คือ
- จัดตั้งภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สังกัดคณะเกษตร
- จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
- จัดตั้งภาควิชาสูติศาสตร์เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์
- เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
- เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาโรคพืช

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานระดับคณะ ภาควิชา และหลักสูตรต่าง ๆ คือ
- จัดตั้งสำนักบริการคอมพิวเตอร์
- จัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
- ปรับปรุงภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของคณะสังคมศาสตร์ โดยแยกออกเป็น ภาควิชาภูมิศาสตร์ และ ภาควิชาประวัติศาสตร์
- เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น การแปล วรรณคดีไทย วรรณคดี อังกฤษ สื่อสารมวลชน ดนตรี การเดินทางและท่องเทยี่ว การโรงแรม การเลขานุการ พันธุศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
- เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์
- ขยายการรับนิสิตระดับปริญญาตรีโควต้าพิเศษ เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์) ของคณะศึกษาศาสตร์

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา การจัดการทรัพยากร วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ และเทคโนโลยี ชีวภาพ

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้จัดตั้งภาควิชาชีวเคมี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาพลศึกษา คหกรรมศาสตร์ศึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร และหลักสูตร ระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาพืชสวน

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และเปิดสอน หลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และจิตวิทยาอุตสาหกรรม

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้จัดตั้งกองธุรการ (กำแพงแสน) และกองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) สังกัดสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และ จัดตั้งภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ นอกจากนั้นได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ภาคพิเศษ หลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเคมีการเกษตร หลักสูตรระดับปริญญาโทสำหรับผู้บริหารระดับสูง (EX-MBA) และหลักสูตรระดับปริญญาเอกใน สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาการบริหารการศึกษา การวิจัยและประเมินผลการศึกษา

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร และหลักสูตร ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวนศาสตร์

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับสถาบันสมทบ ๒ สถาบัน คือ วิทยาลัยชลประทาน และโรงเรียนสัตวแพทย์

ที่มา : หนังสือเรื่อง "50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : กำเนิดและพัฒนาการ" หน้า 40-41