2536   จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
    คณะวนศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกครั้งแรก คือ วท.ด. (วนศาสตร์)
    คณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกครั้งแรก คือ วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
    คณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกครั้งแรก คือ ศษ.ด. (หลักสูตรและ การสอน)
    คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทครั้งแรก คือ วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์)
    จัดตั้งสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
    จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทอาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้าง และนิสิต ถวายราชกุศลแด่สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ พระชนมายุครบ 3 รอบ
    มีโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สารนิเทศ 50 ปี มก.
    มหาวิทยาลัยจัดโครงการ "ไก่-เกษตร" และโครงการอิ่มเกษตร
    การประชุมวิชาการนานาชาติ Kasetsart Golden Jubilee International Convention ในช่วงเดือนสิงหาคม 2536 ทำให้มหาวิทยาลัยได้ขยายงานความร่วมมือทางวิชาการกับนานาชาติมากขึ้น
    เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 "นนทรีเกมส์"
    การจัดสร้างพระพุทธชินสีห์จำลองเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย
    สถานีวิจัยปากช่อง ทำการวิจัยเพื่อพัฒนา มะละกอพันธุ์ปากช่อง 1
    ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ และภาควิชาพืชไร่นา ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 5
    KU Band แสดงคอนเสิร์ตศิษย์ท่านจักรฯ ในวโรกาสครบรอบวันประสูติ 7 รอบ
    จัดรายการแสดงและดนตรีการกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ในรูปแบบปกิณกะละครแทรกสาระความรู้และบันเทิง เรื่อง "เกษตรศาสตร์ 50 ปี … แห่งความทรงจำ" ออกอากาศทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
2537   จัดตั้ง กองวิเทศสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี
    เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
    จัดทำนิทรรศการถาวร เรื่องแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ ที่วิทยาเขตกำแพงแสน
    ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารนิทรรศการ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
    จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เครือข่าย ในโครงการจัดสร้างอนุสรณ์สถาน ม.จ. สิทธิพร กฤดากร
    เชื่อมโยงเครือข่ายนนทรีกับคณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยครบทุกแห่ง
2538   จัดตั้งโครงการจัดตั้งวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
    คณะวิทยาศาสตร์จัดประชุมสัมมนาวิชาการ ระดับนานาชาติ 2 เรื่อง ได้แก่
1. UNESCO Rapaids Method in Microbiology and Biotechnology
2. 1994 Meeting of the Coordinating Board of UNESCO Regional Network for Microbiology in South East Asia
    ก่อสร้างประติมากรรมพระพิรุณทรงนาค ทั้งที่วิทยาเขตบางเขนและกำแพงแสน
    18 กันยายน 2538 มหาวิทยาลัยถวายปริญญาแด่เจ้าชายอากิชิโน แห่งญี่ปุ่น
    2 ก.พ. 2538 ทำพิธีเปิดอนุสาวรีย์บูรพาจารย์ "สามเสือแห่งเกษตร"
    โปรแกรมหมอหมู "เกษตรศาสตร์" ได้รับรางวัลชมเชยวันนักประดิษฐ์
2539   ศ.ดร. ธีระ สูตะบุตร เป็นอธิการบดี
    นายอำพล เสนาณรงค์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย (30 ส.ค. 2539- ปัจจุบัน)
    จัดตั้งโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
    จัดตั้งโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
    จัดตั้งโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่
    สมเด็จพระญาณสังวรฯ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีสมโภชพระพุทธชินสีห์จำลอง สก. พระพุทธปฏิมา 7 พ.ค. 2539
2540   เริ่มดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
    เริ่มจัดโครงการบัณฑิตยุคใหม่
    จัดตั้งกองทุนพัฒนานิสิต
    สภามหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศกระบี่
    จัดตั้งศูนย์ออสเตรเลียศึกษา (Australian Studies Center) ร่วมกับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย
    เริ่มโครงการสร้างสวนรวมพรรณไม้เกียรติประวัติไทย
2541   ปีแรกของการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
    ปรับเปลี่ยนการดำเนินการระบบบริหารในรูปแบบใหม่ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541
    จัดงานแสดงผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ เพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ใน "มหกรรมเทคโนโลยีรู้เพื่อรวย"
    ปีงบประมาณ 2541 เริ่มดำเนินการรับลงทะเบียนเรียนประจำภาคแบบออนไลน์
    กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ RDBMS ในการเบิกจ่ายเงินเดือน
    จัดทำรายการสารคดีสั้น 3 นาที ชื่อว่า "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อประชาชน" ออกเผยแพร่ทาง ช่อง 9 อสมท.
    เป็นศูนย์การแข่งขันกีฬาประเภทฮอกกี้หญิง ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์
    หนังสือ ภาวะมลพิษของดินจากการใช้สารเคมี ของ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา ได้รับรางวัล TTF Award ประจำปี 2540-41
    จดสิทธิบัตรผลงานประดิษฐ์ ชื่อว่า "องค์ประกอบที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากแป้ง" เลขสิทธิบัตร 8057 ในรูปแบบของภาชนะกินได้
    เริ่มโครงการเกษตรกู้ชาติ โดยการสนับสนุนของทบวงมหาวิทยาลัย สำนักงบประมาณ และคณะรัฐมนตรี
2542   2 ก.พ. 2542 พิธีเปิดอาคาร "ศาลาหกเหลี่ยม"
    จัดพิมพ์หนังสือ สรรพศิลปศาสตราธิราช เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
    จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองพระเจ้าอยู่หัวครบ 6 รอบ ประกอบด้วย 26 โครงการ และ 5 กิจกรรม
    มหาวิทยาลัยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ครั้งที่ 31
    จัดทำหลักสูตร 2 ปริญญา เป็นโครงการแรก คือ หลักสูตรสาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคู่กับหลักสูตรสาขาวนศาสตร์ชุมชน
    จัดทำหลักสูตรร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา คือ หลักสูตรสาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน และหลักสูตรสาขาบริหารธุรกิจ กับ RMIT Universitัy ประเทศออสเตรเลีย
    ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Asia-Pacific Regional NGO Symposium: Asia-Pacific Women 2000: Gender Equalitx, Development and Peace for Twenty-First Century
    เป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 "นนทรีเกมส์" ณ วิทยาเขตกำแพงแสน
    จัดตั้ง สำนักการกีฬา เป็นการภายใน
    สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม และศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เมื่อ 20 ธ.ค. 2542
    เปิดอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม หลังที่ 3 (ศร.3) อาคารเรียนและปฏิบัติการ ตึกวนศาสตร์ 60 ปี
    โรงเรือนเลี้ยงสัตย์ทดลอง อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยกำแพงแสน อาคารหอสมุดกลางกำแพงแสน อาคารบริหาร (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร) และอาคารเรียนรวม
    มหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการวิทยาเขตสารสนเทศกระบี่
    จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศกระบี่
    มหาวิทยาลัยโดยกองวิเทศสัมพันธ์ มีโครงการความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จำนวน 128 แห่ง และองค์กรระหว่างประเทศ จำนวน 42 สถาบัน
    มหาวิทยาลัยผลิตรายการใหม่ชื่อ "เกษตรศาสตร์นำไทย" เป็นรายการสารคดีเชิงข่าว ออกเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี
2543   จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 9 ในลักษณะแผนกลยุทธ์
    ทูลเกล้าฯ ถวาย "พระมหาวิริยาธิคุณานุสรณ์" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    มอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรเขตร้อน) แด่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนิคารากัว ฯพณฯ ดร. อาร์โนลโด อาเลมาน ลาคาโญ
    มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์การกีฬา) แด่ Mr. Eldrick Woods
    จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สภามหาวิทยาลัย ลงมติ 1 มกราคม 2543)
    สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดทำห้องสมุดดิจิตอล
    สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจัดตั้งสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ สถาบันวิศวกรรมพลังงาน สถาบันเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Network Institute) และสถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
    มหาวิทยาลัยลงนามข้อตกลงถ่ายทอดเทคโนโลยี KU-Green และอนุญาตให้รับสิทธิ์ในการผลิตตลอดอายุสิทธิบัตร จนถึงปี 2560
    เปิดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประดิษฐ์เครื่องขุดหัวมันสำปะหลังสั่นสะเทือน สำเร็จเป็นเครื่องแรกของโลก
    บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับทุนจากรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ องค์การ และมูลนิธิ รวมทั้งทุนของมหาวิทยาลัย ให้เดินทางไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2544   รับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีนพรัตน์วชิระ เป็นสถาบันสมทบ
    จัดตั้งศูนย์รวบรวมพันธุ์มดแห่งแรกของไทย ณ คณะวนศาสตร์
    31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2544 จัดสัมมนา "มดในประเทศไทย" ครั้งที่ 1
    มีโครงการจัดสร้าง "อาคารวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เกษตร"
    2 ก.พ. 2544 ทำพิธีเปิดฟาร์มเลี้ยงไก่ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทดลองเดิม) ณ ภาควิชาสัตวบาล
    2 ก.พ. 2544 เปิด "อาคารประเสริฐ ณ นคร" ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
    คณะศึกษาศาสตร์ มก. ผ่านการตรวจสอบคุณภาพนำร่องเป็นหน่วยงานแรก สาขาครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ของประเทศไทย
    ดร. ปัญญา รุ่งเรือง ริเริ่มโครงการฟื้นฟูโน้ตเพลงไทยฉบับครู
    มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนการประชุมดินโลก
    ผลิตภัณฑ์ KU GREEN ได้รับรางวัล High Potential Market
    นายมงคล กวางวโรภาส และนายอเนก สุขเจริญ ได้รับรางวัลชมเชยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร จากผลงาน "เครื่องพรวนกำจัดวัชพืชใต้ต้นไม้ผล" จาก วช.
    ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเอนกประสงค์ (กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม) ของสำนักพิพิธภัณฑ์ฯ
    28 พ.ค. 2544 ทำพิธีเปิดศูนย์หนังสือ มก. ณ อาคารวิทยบริการ
    วิทยาเขตกำแพงแสน จะร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "International Ag-Tech School 2001" ในวันที่ 1-2 พ.ย. 2544
    มหาวิทยาลัยจดทะเบียนกองทุนเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้าง/พนักงาน/ข้าราชการ ที่ไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ หรือสมัครเข้าร่วมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
นิสิต มก. ได้รับ 2 รางวัลจากการประกวดนวัตกรรมไทย ครั้งแรก
    มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดงาน "ประกวดอาหารไทยนานาชาติ ครั้งที่ 1"
    ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ คิดค้น "ผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก"
    ศ.ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2544 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
    ภาควิชาวิศวกรรมการบิน ประสบความสำเร็จสร้างเรือเหาะก๊าซฮีเลียมไร้คน อากาศยานลอยฟ้าอเนกประสงค์ลำแรกของประเทศไทย
    จัดตั้งโรงงานต้นแบบภาชนะบรรจุมันสำปะหลัง ในโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน
   
28 ส.ค. 2544 ทำพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์วิทยาเขตลพบุรี อย่างเป็นทางการ
    จัดตั้ง สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับ NECTEC และ สวทช. ระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค. 2544 - 29 ต.ค. 2547
    วิทยาเขตกำแพงแสน จัดสร้างปฏิมากรรมรูปหล่อลอยตัวของม.ล. ชูชาติ กำภู และจัดสร้างหอเกียรติยศ และตั้งชื่อถนนสายที่ 8 ชื่อ ถนนชูชาติ กำภู เนื่องในโอกาส 22 ปี มก. กำแพงแสน
    มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร/นิสิต การทำวิจัยร่วมกันและแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย การถ่ายโอนหน่วยกิต และการให้บริการทางวิชาการ
    จัดตั้งโรงงานต้นแบบแปรรูปสัตว์น้ำ
    จัดโครงการตลาดนัดหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษา
    ตั้งหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    ตั้งโครงการเกษตรแผนใหม่ภายใต้โรงเรือน
2545   รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี คนที่ 13
    เปิดโรงงานต้นแบบผลิตเอทานอลจากมันเส้น
    พิธีเปิดใช้ถนนใหม่ในมหาวิทยาลัย 6 สาย ตั้งชื่อตามอดีตอธิการบดี
    จัดงานมหกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 1 โดยสมาคมนิสิตเก่า มก.
    สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร เปิดสวนวัฒนธรรมไทย ธีระ สูตะบุตร
    เปิดอาคารร้านค้าสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จำกัด หลังใหม่
    เปิดศูนย์การศึกษาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์การศึกษา KU-SLUSE)
    1 เม.ย. พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสุพรรณบุรี
    มหาวิทยาลัยร่วมกับ NECTEC ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ดำเนินการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดตั้งห้องปฏิบัติการ DNA Technologัy และหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์จากยีนข้าว
    นักกีฬาเทเบิลเทนนิสของมหาวิทยาลัยได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสของมหาวิทยาลัยโลกครั้งที่ 14
    สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เปิดศูนย์มัลติมีเดียบริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดิจิตอล
    จัดทำโครงการอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ บริเวณสวนรถไฟ
    เป็น 1 ใน 17 สถาบันนำร่องสหกิจศึกษา ในส่วนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง Modernitัy Tradition, Culture, Water
    สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    จัดการประชุมวิชาการนานาชาติระดับโลกด้านปฐพีวิทยา The 17th World Congress of Soil Science (WCSS)
    15 ส.ค. 2545 ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารกลุ่มที่ 4 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
    โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประสบความสำเร็จในการวินิจฉัยโรค การผ่าตัดเนื้องอกในสมองสุนัขประสบความสำเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย ด้วยการประสานงานผ่าตัดโดยศัลยแพทย์สมองคนกับสัตวแพทย์ศัลยกรรมระบบประสาท
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ ปตท. ทำโครงการนำร่องนำก๊าซ NGV ใช้กับรถแท๊กซี่
    ผศ. ดร. สันติ ชินานุวัติวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิจัยและออกแบบบ้านน็อคดาวน์
    27 มี.ค. 45 เปิดอาคารวิศวกรรมศาสตร์ 60 ปี
    สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผลิต "ธูปไล่ยุงจากใบเสม็ดขาว" และ "ผ้าเย็นจากกระดาษสา"
    รศ. มงคล กวางวโรภาส พัฒนาเครื่องขัดผิวเมล็ดพริกไทย
    คณะสัตวแพทยศาสตร์ พัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บด้วยโปรตีน
    รศ. มนตรี ค้ำชู พัฒนาเครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ