พลเรือเอกสินธุ์ กมลนาวิน
2 ก.พ. 2486-31 ส.ค. 2488
นายทวี บุญยเกตุ
1 ก.ย. 2488 - 18 ก.ย. 2488 (วาระที่ 1)
24 มี.ค. 2489- 23 ส.ค. 2489 (วาระที่ 2)
พระยาอรรถการีย์นิพนธ์
19 ก.ย. 2488 - 1 ก.พ. 2489
     
พระยาอัชราชทรงสิริ
2 ก.พ. 2489 - 23 มี.ค. 2489
นายจรูญ สืบแสง
24 ส.ค. 2489 - 30 พ.ค. 2490
พันเอกช่วง เชวงศักดิ์สงคราม
31 พ.ค. 2490 - 10 พ.ย. 2490
     
นายควง อภัยวงศ์
11 พ.ย. 2490 - 17 พ.ย. 2490
ม.จ. สิทธิพร กฤดากร
18 พ.ย. 2490 - 14 เม.ย. 2491
พระยาพนานุจร
15 เม.ย. 2491 - 29 พ.ย. 2491
     
พระช่วงเกษตรศิลปการ
30 พ.ย. 2491 - 28 พ.ย. 2494
พลตรีเภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ
29 พ.ย. 2494 - 7 ธ.ค. 2494
พลเรือตรีหลวงยุทธศาสตร์โกศล
8 ธ.ค. 2494 - 27 มี.ค. 2495
     
พลเรือโทหลวงสุนาวินวิวัฒ
28 มี.ค. 2495 - 11 ธ.ค. 2496
จอมพลผิน ชุณหะวัณ
12 ธ.ค. 2496 - 31 ธ.ค. 2501
นายวิบูลย์ ธรรมบุตร
1 ม.ค. 2501 - 9 ก.พ. 2502
     
นายสวัสดิ์ มหาผล
10 ก.พ. 2502 - 25 ส.ค. 2502
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
2 ก.ย. 2502 - 8 ธ.ค. 2506
จอมพลถนอม กิตติขจร
9 ธ.ค. 2506 - 29 ส.ค. 2515
     
ศาสตราจารย์พิเศษอินทรี จันทรสถิตย์ (หลวงอิงคศรีกสิการ)
30 ส.ค. 2515 - 29 ส.ค. 2517
หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์
30 ส.ค. 2517 - 29 ส.ค. 2519 (วาระที่ 1)
30 ส.ค. 2521 - 29 ส.ค. 2523 (วาระที่ 2)
30 ส.ค. 2523 - 29 ส.ค. 2525 (วาระที่ 3)
30 ส.ค. 2525 - 29 ส.ค. 2527 (วาระที่ 4)
30 ส.ค. 2527 - 29 ส.ค. 2529 (วาระที่ 5)

ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร
30 ส.ค. 2529 - 29 ส.ค. 2531
     
นายประยูร จินดาประดิษฐ์
30 ส.ค. 2531 - 29 ส.ค. 2533 (วาระที่ 1)
30 ส.ค. 2533 - 29 ส.ค. 2535 (วาระที่ 2)
ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรศรี
30 ส.ค. 2535 - 29 ส.ค. 2537 (วาระที่ 1)
30 ส.ค. 2537 - 29 ส.ค. 2539 (วาระที่ 2)
ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์
30 ส.ค. 2539 - 29 ส.ค. 2541 (วาระที่ 1)
30 ส.ค. 2541 - 29 ส.ค. 2543 (วาระที่ 2)
30 ส.ค. 2543 - 29 ส.ค. 2545 (วาระที่ 3)
30 ส.ค. 2545 - 29 ส.ค. 2547 (วาระที่ 4)
30 ส.ค. 2547 - 29 ส.ค. 2549 (วาระที่ 5)
     
นายปราโมทย์ ไม้กลัด
ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
เมื่อ 17 ต.ค. 2549 – 16 ต.ค. 2551
ศาสตราจารย์ ดร. กำพล อดุลย์วิทย์
7 พ.ย. 2551 – 6 พ.ย. 2553 (วาระที่ 1)
7 พ.ย. 2553 – 6 พ.ย. 2555 (วาระที่ 2)
7 พ.ย. 2555 – 6 มี.ค. 2556 (รักษาการ)

ศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ เรืองพาณิช
ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
7 มี.ค. 2556 – 6 มี.ค. 2558
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
8 เม.ย. 2558 – 10 เม.ย. 2560
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
11 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน