2506   พลเอกถนอม กิตติขจร เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย (9 ธ.ค. 2506 -29 ส.ค. 2515)
    ปีการศึกษา 2506-07 ได้รับพระราชทานเงินทุน "ภูมิพล"
2507   ปรับหลักสูตรปริญญาตรี จาก 5 ปี มาเป็น 4 ปี ยกเว้นสาขาสัตวแพทยศาสตร์ยังคงเป็น 6 ปี
    จัดตั้ง อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ จัดประชุม "ที่ประชุมคณบดี"
    เริ่มเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนเป็นครั้งแรก
2508   ม.ล. ชูชาติ กำภู เป็นอธิการบดี
    ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนแบบหน่วยกิต และให้คะแนนเป็นแต้มระดับคะแนน โดยหลักสูตร 5 ปี ต้องมีหน่วยกิตไม่ต่ำกว่า 180 หน่วยกิต ส่วนคณะและสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตร 4 ปี ต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ำกว่า 152 หน่วยกิต
    คณะวิศวกรรมชลประทาน ปรับปรุงชื่อปริญญาตามแบบสากล จาก ชป.บ. เป็น วศ.บ.
    สนามอินทรีย์จันทรสถิตย์ สร้างเสร็จและเปิดใช้เป็นปฐมฤกษ์ในวันงานกรีฑาประจำปี พ.ศ. 2508
    2508-09 แผนกวิชาสัตวบาล จัดพิมพ์หนังสือวารสารสัตวบาล "สาส์นไก่" ออกเป็นรายเดือน
2509   จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ และคณะได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตร 2 สาย คือ สาขาวิทยาศาสตร์และสายศิลปศาสตร์
    คณะวิศวกรรมชลประทาน เปลี่ยนไปสังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะกสิกรรมและสัตวบาล เปลี่ยนชื่อเป็น คณะเกษตร
    คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เปลี่ยนชื่อเป็น คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
    คณะเกษตร ปรับปรุงชื่อปริญญาตามแบบสากล จากกส.บ. เป็นวท.บ.
    คณะประมง ปรับปรุงชื่อปริญญาตามแบบสากล จาก กม.บ. เป็น วท.บ. (ประมง)
    คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปรับปรุงชื่อปริญญาตามแบบสากล จาก ศส.บ. เป็น วท.บ. และ ศศ.บ.
    มหาวิทยาลัยรับนิสิตใหม่โดยทำการสอบคัดเลือกเอง
2510   นายอินทรี จันทรสถิตย์ เป็นอธิการบดี
    เริ่มดำเนินการขยายงานมหาวิทยาลัยไปวิทยาเขตกำแพงแสน ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 84 ตอนที่ 18 วันที่ 21 ก.พ. 2510 จากความคิดริเริ่มของ ม.ล. ชูชาติ กำภู สมัยเป็นอธิการบดี
    คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ บางส่วน (บุคคลและทรัพย์สิน) โอนไปสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่บางส่วนยังคงอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามเดิม
    คณะวนศาสตร์ เปิดหลักสูตรปริญญาโทครั้งแรก คือ สาขาวนวัฒนวิทยา
    คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทครั้งแรก ได้แก่ วท.ม. (สัตววิทยา), วท.ม. (พฤกษศาสตร์), วท.ม.(ชีววิทยา) และ วท.ม. (จุลชีววิทยา)
2511   จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2511 ยุบเลิกตำแหน่งเลขาธิการมหาวิทยาลัย ทำให้เกิดการแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม
    จัดตั้งสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งเกิดจากการโอนองค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป (อสร.) มาขึ้นกับมหาวิทยาลัย
    ข่าวสารการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยีและการพัฒนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางอาหาร จัดทำโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฉบับแรก
    ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขา ตามนโยบายของรัฐบาลเป็นหลักสูตร 4 ปี ยกเว้น หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ยังคงเป็น 6 ปีตามเดิม
    คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดสอนเป็นรุ่นแรก (17 มิถุนายน 2511) หลังการโอนบุคคลและทรัพย์สิน (บางส่วน) ไปสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
    1 ก.พ. 2511 มหาวิทยาลัยออกรายการโทรทัศน์ ช่อง 4 แสดงละครเรื่อง "อู่ทองของเรา"
    2 ก.พ. 2511 ประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ
2512   ม.จ. จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ เป็นอธิการบดี
    ส่วนราชการที่เรียกว่า "แผนกวิชา" เปลี่ยนชื่อเรียกเป็น "ภาควิชา"
    จัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ (ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2512)
    จัดตั้งสำนักงานอธิการบดี
    คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เปิดหลักสูตรปริญญาโทครั้งแรก คือ คุรุศาสตร์เกษตร และส่งเสริมการเกษตร
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทครั้งแรก คือ วศ.ม. (วิศวกรรมชลประทาน)
    รับโอนนิสิตจาก NIDA มาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
    นิสิตหลักสูตร 4 ปี ที่ยังใช้ระบบให้คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์จบการศึกษาเป็นรุ่นสุดท้าย
    ปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ครั้งที่ 2 จากฉบับ พ.ศ. 2499 เป็นฉบับ พ.ศ. 2512
    ข่าวสารการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยีและการพัฒนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางอาหาร เปลี่ยนชื่อเป็นวารสารอาหาร หรือ FOOD
2513   21 ส.ค. 2513 จัดตั้งสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ
จัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2513)
    จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการพัฒนาการเด็ก ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร
    นิสิตหลักสูตรใหม่จบการศึกษาได้รับปริญญา วท.บ., ศส.บ. วศ.บ.เป็นรุ่นแรก และเป็นรุ่นแรกที่ใช้คะแนนในระดับตัวอักษรโรมัน (A B C D F)
    มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตร วท.ม. (พันธุศาสตร์) และ วท.บ. (จุลชีววิทยา) ให้กับโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยของสภาการศึกษาแห่งชาติ
    เปิดรับนิสิตภาคสมทบ (รุ่นเดียว) หลังจากนั้นยกเลิก
2514   จัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
2515   นายอินทรี จันทรสถิตย์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย (30 ส.ค. 2515 - 29 ส.ค. 2517)
    กู้เงินธนาคารโลกจัดทำโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นผลให้เกิดวิทยาเขตกำแพงแสน
    มหาวิทยาลัยโอนไปสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2515
    จัดตั้งสภาคณาจารย์ ต่อมาเปลี่ยนเป็นสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์