ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา ชุติมา
พระอาจารย์ที่ปรึกษาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หัวหน้าแผนกวิชาเคมี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการอธิการบดี มีส่วนร่วมในการออกแบบ ต่อเติม และ ก่อสร้างตึกเคมี ทั้งห้องปฏิบัติการและห้องบรรยายขนาดใหญ่ เป็นราชบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
 
  1 | 2 | 3 | 4 | 5