บูรพาจารย์อาวุโสผู้ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. ไชยยงค์ ชูชาติ
หัวหน้าแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรคนแรก ศาสตราจารย์พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการประชุมทางวิชาการทางเกษตรศาสตร์และชีววิทยา พ.ศ. 2507-2512 กรรมการจัดประชุมวิชาการทางเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1-7 (พ.ศ. 2507-2512)
 
  ศาสตราจารย์ ดร. เต็ม สมิตินันทน์
ผู้เชี่ยวชาญทางพฤกษศาสตร์ป่าไม้ ผู้บุกเบิกงานทางพฤกษศาสตร์ ทั้งงานสำรวจและวิจัยพรรณไม้ ที่สำคัญคืองานโครงการพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย (Flora of Thailand) เป็นผู้ทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ และกำลังความคิด ทำให้งาน ด้านพฤกษศาสตร์ของไทยเจริญขึ้นทัดเทียมกับวงการพฤกษศาสตร์สากล
 
  ศาสตราจารย์ ดร. ทวี ญาณสุคนธ์
อาจารย์รุ่นบุกเบิกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในคณะผู้ก่อการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ ปัจจุบันคือคณะวิทยาศาสตร์ ผู้บุกเบิกด้านการสอนจุลชีววิทยาทางการเกษตร และวิชานี้ได้พัฒนาจนกระทั่งกำเนิดเป็นภาควิชา จุลชีววิทยา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์คนแรกและเป็นติดต่อกันหลายสมัยจนเกษียณอายุราชการ
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ
ผู้มีความรู้ความสามารถออกแบบอาคารเรียน หรืออาคารต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน รวมทั้งปรับปรุงพื้นที่เพื่อ ใช้สอน ดูแลควบคุมการก่อสร้างทั้งที่บางเขนและกำแพงแสน สถาปนิกผู้บุกเบิกการออกแบบ (ควบคุมการก่อสร้าง) อาคารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัสนี สรสุชาติ
หัวหน้าภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงคนแรก รองคณบดีของคณะประมง คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ระหว่างการดำรงตำแหน่งคณบดี ได้ให้การสนับสนุนเรื่องการเรียน การสอน การวิจัย ให้ความช่วยเหลือร่วมมือทางวิชาการกับเอกชน ทั้งทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อมาจึงเกิดเป็นสถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 
  รองศาสตราจารย์ น.ต. นฤดม บุญ-หลง
เป็นกำลังสำคัญในการวางแผนและก่อตั้งสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารในคณะเกษตรศาตร์ เป็นกำลังสำคัญในการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร ขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย นับว่าอุตสาหกรรมเกษตร มีบทบาทสอดคล้องกับนโยบาย "เศรษฐกิจพอเพียง" ของประเทศในปัจจุบัน
 
  ศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ คันธเสวี
ผู้ก่อตั้งคณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์เป็นคนแรก ผู้พัฒนาการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทสาขาพัฒนาชุมชน ซึ่งต่อมาปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นพัฒนาสังคม ที่สำคัญคือ เป็นผู้มีส่วนริเริ่มก่อตั้งสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ซึ่งปัจจุบันเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6