บูรพาจารย์อาวุโสผู้ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


อาจารย์ ดร. ระดม เศรษฐีธร
อาจารย์ประจำภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมาเป็นคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะใหม่ ท่านจึงทำงานหนักในการพัฒนาคณะทั้งงานวิชาการและบริหาร จนเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ผลงานของท่านเป็นที่รู้จักในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ในด้านสังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์
 
  ศาสตราจารย์ ดร. รำพึง ดิสสะมาน
เริ่มงานศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านปรสิตเป็นครั้งแรกในไทย ริเริ่มตรวจหาพยาธิตัวอ่อน microfilaria ในเลือดช้าง ศึกษาความร้ายแรงของพยาธิไส้เดือนในไก่ สำรวจโรคแท้งบลูเซลโลซีสโดยใช้ antigen ทำให้ทราบว่ามีโรคนี้ในไทย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้บุกเบิกจัดตั้งภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขเป็นแห่งแรก สนับสนุนจัดตั้งกองสัตวแพทยสาธารณสุข
 
  ศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา เสถียรสวัสดิ์
ผู้ร่วมบุกเบิกช่วยสร้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จากการทุ่มเทแรงกายแรงใจ รวมกับความรู้ความสามารถในการพัฒนาที่ดินเวนคืน จนสามารถดำเนินการได้เป็นผลสำเร็จ นักวิจัยและพัฒนา ผู้ค้นคิดเชื้อเพลิงเขียว (Green Fuel) คนแรกของประเทศ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ณ วิทยาเขตกำแพงแสน
 
  รองศาสตราจารย์วิฑูรย์ หงษ์สุมาลย์
ผู้ก่อตั้งภาควิชาฟิสิกส์ ซึ่งเดิมเป็นสาขาวิชาที่สังกัดอยู่ในแผนกวิชาเกษตรกลวิธาน คณะกสิกรรมและสัตวบาล ต่อมาได้ย้ายมาสังกัดในคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ เป็นเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2509-2529) ระหว่างดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา ท่านได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ภาควิชาฟิสิกส์เป็นอันมาก
 
  ศาสตราจารย์สาโรจ มนตระกูล
ผู้พัฒนางานด้านพัฒนาวิทยาศาสตร์ทางดิน ด้านการสำรวจดินของประเทศไทย ดำเนินงานสำรวจดินเพื่อใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงแผนที่ดินได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมดูแลภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2487 - 2503 และสอนวิชาการรังวัดที่ดิน
 
  ศาสตราจารย์ ดร. สุชีพ รัตรสาร
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา หัวหน้าสำนักงานฝ่ายปกครองและสวัสดิการ หัวหน้าสถานีไร่ฝึกนิสิตเกษตรทับกวาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ ผู้อุทิศตนในการศึกษาค้นคว้าวิจัย และฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตสุกร จัดตั้งโครงการปรับปรุงพันธุ์สุกรร่วมกับกรมปศุสัตว์ จนกระทั่งจัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติในปัจจุบัน
 
  ศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณ เกษตรสุวรรณ
นักวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ไก่ การคัดเลือกพันธุ์ ผู้ประดิษฐ์วิธีการสร้างกรงตับสำหรับเลี้ยงไก่ไข่ในปริมาณมากที่ใช้ได้ผลดีและเป็นแบบที่ฟาร์มอาชีพนำไปใช้ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสัตวบาล หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาคนแรก สร้างระบบการกีฬา เพื่อพัฒนานักกีฬาของมหาวิทยาลัย ทำให้ครองแชมป์การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6