บูรพาจารย์อาวุโสผู้ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด คติการ
หัวหน้าภาควิชาพืชกรรม (ภายหลังเปลี่ยนเป็นภาควิชาพืชสวน) ผู้จัดตั้งกลุ่มนักวิชาการเพื่อวิจัยมะเขือเทศ ผลักดันให้มีการปลูกมะเขือเทศ แปรรูปเป็นซอสมะเขือเทศ ซึ่งเป็นอาชีพที่มั่นคงทำรายได้ให้เกษตรกร ผู้มุ่งมั่นผลักดันให้มีงานวิจัยด้านผักและไม้ผลมีงานวิจัยครบวงจรตั้งแต่เรื่องของพันธุ์ การปลูกบำรุง การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว จนถึงส่งเข้าตลาด
 
  อาจารย์ปราณี แจ้งเจนกิจ
หัวหน้าภาควิชาเกษตรวิศวกรรม บุคคลกลุ่มแรกที่ถูกส่งไปเตรียมพื้นที่ ล้อมรั้วและทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ปรึกษากีฬาประเภทต่างๆ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนให้ชมรมกีฬาต่างๆ ประธานกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย และสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
 
  รองศาสตราจารย์พร สุวรรณวาจกกสิกิจ
ผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุ มก. สามารถเผยแพร่ข่าวสาร บทความทางการเกษตร สารคดี ไปสู่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้ อย่างทั่วถึงในวงกว้าง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นเวลาต่อเนื่อง 17 ปี พยายามขยายงานไปยัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จนกระทั่งตั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติได้สำเร็จ
 
  ศาสตราจารย์พันธุม ดิษยมณฑล
เริ่มทำงานในตำแหน่งเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์ตั้งแต่แรกเริ่มตั้งคณะ หัวหน้าแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์ จึงเป็นผู้รอบรู้งานของคณะเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์ เป็นอย่างดี ต่อมาดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรกของคณะเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยวัยเพียง class="nav1"6 ปี
 
  ศาสตราจารย์ (พิเศษ) พิศ ปัณยาลักษณ
ปูชนียบุคคลที่ได้ทำคุณประโยชน์อย่างมากมายต่อวงการเกษตร เช่น การสอนวิชาพฤกษศาสตร์ การวิจัยเกี่ยวกับ สรีรวิทยาและกายวิภาคของการออกรวงข้าว เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าว นอกจากนี้ ได้ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับพืชอื่นๆ ซึ่งได้นำมาประยุกต์ใช้และปรับปรุงการเพาะปลูกพืชพรรณต่างๆ รวมทั้งด้านการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
 
  นายแพทย์ภิญโญ กัลยาณมิตร
หัวหน้าฝ่ายแพทย์และอนามัยสระว่ายน้ำ "จุฬาภรณวลัยลักษณ์" รองอธิการบดีฝ่ายนิสิต กรรมการในคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตกำแพงแสน ประธานคณะทำงานพิจารณาจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประธานกรรมการพิจารณาร่างหลักเกณฑ์สรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้านการแพทย์และเภสัชกรรม สังกัดสถานพยาบาล สำนักงานอธิการบดี
 
  ศาสตราจารย์เมฆ บุญพราหมณ์
หัวหน้าแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและคณบดีคณะประมง ได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน บุคลากร ตลอดจนอุปกรณ์การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาจนถึงขั้นปริญญาโท ในสาขาวิชาการประมงจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนได้ทำการวิจัยและพัฒนาการขยายพันธุ์ปลาด้วยกรรมวิธีฉีดฮอร์โมนสำเร็จเป็นครั้งแรกในไทย
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6