บูรพาจารย์อาวุโสผู้ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


อาจารย์เสรี ไตรรัตน์
อาจารย์ผู้สอนวิชาเคมี ผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีมรักบี้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังเกษียณอายุราชการเป็นผู้ฝึกสอนนักจักรยานทีมชาติ จนกระทั่งจักรยานไทยมีชื่อเสียง ได้รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันนานาชาติหลายครั้ง หนังสือพิมพ์บางฉบับขนานนามว่า "ปู่จักรยาน" เพราะถ้าพูดถึงเรื่องจักรยานก็ต้องนึกถึงอาจารย์เสรี บรมครูจักรยานนั่นเอง
 
  ว่าที่ ร.ต. อวบ เหมะรัชตะ
หนึ่งในคณะผู้ก่อตั้งวงดนตรีสากล K.U. Band ผู้ดูแลและประคับประคอง K.U. Band อย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใยมาตลอด ทำให้วง K.U. Band สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเป็นเวลายาวนานกว่าห้าทศวรรษ ริเริ่มจัดทำโครงการและดำเนินการควบคุมระบบการจราจรในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และส่วนที่เกี่ยวข้อง
 
  ศาสตราจารย์ ดร. อรรถ นาครทรรพ
หัวหน้าแผนกวิชาเกษตรศาสตร์ หัวหน้าแผนกวิชาปรมาณู จัดระเบียบและปรับปรุงการสอนวิชาต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน ที่เห็นได้ชัดเจนคือ การสอนวิชาพันธุศาสตร์ สร้างแหล่งกัมมันตภาพรังสี ชื่อว่า "เรือนรุกขรังสี" เป็นแหล่งสำหรับฉายรังสีในอัตราปานกลาง ให้กับพืชที่กำลังเติบโต อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่งานวิจัยทางการเกษตรและชีววิทยา
 
  รองศาสตราจารย์อรรถ บุญนิธี
หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์คนแรก เขียนตำราพืชที่นำมาใช้ประกอบการเรียนในมหาวิทยาลัย เป็นอาสาสมัครผู้หนึ่งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในโครงการหลวงตั้งแต่เริ่มต้น โดยรับผิดชอบเรื่องงานวิจัยและส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งในประเทศ และการปลูกพืชเมืองหนาวบริเวณดอยปุย ซึ่งเป็นสถานีทดลองเกษตรที่สูงในปัจจุบัน
 
  ศาสตราจารย์อักษร ศรีเปล่ง
ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นพ.ศ. 2531 บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 เขียนตำราพฤกษศาสตร์ทั่วไป เป็นหนังสือพฤกษศาสตร์ภาษาไทยเล่มแรกของโครงการตำรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการบัญญัติศัพท์พฤกษศาสตร์ของราชบัณฑิตยสถาน
 
  อาจารย์อัญเชิญ ชมภูโพธิ์
หนึ่งในผู้ก่อตั้งแผนกวิชาพืชกรรม (ต่อมาคือภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร และเป็นหัวหน้าแผนกวิชาพืชกรรมคนแรก ผู้พัฒนาการทำสวนไม้ผลและเผยแพร่แก่เกษตรกรโดยสม่ำเสมอ เป็นผู้นำอะโวกาโด้มาปลูกในประเทศเป็นคนแรก ริเริ่มตั้งกลุ่มนิสิตพืชสวน จัดทำวารสารพืชสวน และเป็นผู้ร่วมจัดตั้งศูนย์วิจัยข้าวโพดข้างฟ่างแห่งชาติ
 
  รองศาสตราจารย์อาบ นคะจัด
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ผู้ประสานงานโครงการเงินกู้ธนาคารโลก เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ร่วมจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดตั้งชมรมมก. อาวุโส รองประธานชมรมมก. อาวุโส ได้รับรางวัล "นักสหกรณ์แห่งชาติ"
 
  ศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ นาคสวัสดิ์
นักเศรษฐศาสตร์ผู้วางรากฐานทางสาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร โดยเฉพาะทางการจัดการฟาร์มให้แก่ประเทศไทยจนเป็นปึกแผ่น ผลิตผลงานทั้งตำราและงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การเกษตร เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ในฐานะครูใหญ่ของนักดนตรีไทยท่านหนึ่งผู้มีความรอบรู้อย่างลึกซึ้ง ผู้ตั้งวงดนตรีไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6