อาจารย์ก่าน ชลวิจารณ์
ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคพืชและกีฎวิทยา และช่วยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกวิชาท่านแรก ของแผนก วิชาโรคพืชและกีฎวิทยาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลงานที่แพร่หลาย เช่น การเพาะเห็ดฟาง การผลิตไวน์ผลไม้ไทย ผลักดันการก่อสร้างตึกวิจัยโรคพืช ริเริ่มและผลักดันให้เกิดหน่วยงานกักกันพืช จนเกิดพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ กักกันพืช(Plant Quarantine Law)
 
  1 | 2 | 3 | 4 | 5