ศาสตราจารย์จักร โชติศาลิกร
หัวหน้าแผนกวิชาเกษตรศาสตร์ รองคณบดีคณะกสิกรรมและสัตวบาล ผู้พัฒนาและทำงานในด้านการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี มีส่วนสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับคณะเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาโดยตลอด เป็นผู้เข้มงวดในกิริยามารยาทของนิสิต ซึ่งส่งผลดีในการพัฒนาบุคลิกภาพของบัณฑิตเป็นอย่างมาก
 
  1 | 2 | 3 | 4 | 5