ศาสตราจารย์จักร พิชัยรณรงค์สงคราม
เป็นคณบดีและหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ก่อตั้งรื้อฟื้นกิจการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดระยะเวลา 8 ปี ที่ดำรงตำแหน่งคณบดี ท่านยังดำรงตำแหน่งนายกสัตวแพทยสมาคมฯ ท่านสามารถสร้างภาควิชา กายวิภาคสัตวศาสตร์ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ทั้งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
  1 | 2 | 3 | 4 | 5