ศาสตราจารย์เชื้อ ว่องส่งสาร
รองคณบดีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา บุคคลสำคัญในการก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรครินเดอร์เปสต์ โดยใช้น้ำเกลือช่วยสกัดไวรัส ซึ่งพัฒนาขึ้นใหม่จนเป็นที่ยอมรับในวงการสัตวแพทย์ ผลิตวัคซีนป้องกันโรครินเดอร์เปสต์ที่เตรียมจากสุกรเป็นคนแรกของโลก
 
  1 | 2 | 3 | 4 | 5