ศาสตราจารย์ ดร. อุบล เรียงสุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461 ที่ตำบลสำเพ็ง อำเภอสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร จบชั้นมัธยมศึกษาบริบูรณ์ จากโรงเรียนสายปัญญา ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 ได้รับปริญญาอักษร ศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) และวิชาครูมัธยม (ป.ม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2497 ได้รับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.เกรียรตินิยม อันดับ 2) สาขาการประถมศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2498 - 2501 ได้รับทุนให้ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศตามความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับปริญญา M.A. Ed.D สาขาการประถมศึกษา

ชีวิตการรับราชการ ในปี พ.ศ. 2483 ท่านเข้ารับราชการกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการบรรจุเป็นครูสอนที่โรงเรียนศึกษานารี ต่อมาเป็นครูใหญ่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัด พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนสตรีพัทลุง ในปี พ.ศ. 2495 ได้โอนย้ายไปสังกัดกรมวิสามัญศึกษา เป็นศึกษานิเทศก์ ในปี พ.ศ. 2501 โอนย้ายไปสังกัดคณะ ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2508 ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 โอนย้ายมาสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับตำแหน่งเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2518 เป็นที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2521 เป็นประธานคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลชีวิตที่ท่านได้รับ คือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2491 ได้รับ จ.ม.

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2497 ได้รับ จ.ช.

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2508 ได้รับ ตริตราภรณ์มงกุฎไทย

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2509 ได้รับ เหรียญจักรพรรดิมาลา

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2510 ได้รับ ต.ช.

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2512 ได้รับ ท.ม.

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ได้รับ ท.ช.

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2517 ได้รับ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2520 ได้รับ ประถมาภรณ์ช้างเผือก

นอกเหนือจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวแล้ว ท่านได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการสอนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระราชทานรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ สาขาแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ได้รับ First Recognition Award Honoured Alumna จาก University of Northern Colorado เป็นชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับตำแหน่งกรรมการ AACTE (American Association Committee for Teacher Education)

คุณลักษณะที่ได้รับการยกย่องของท่านคือ ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษของครูที่แท้จริง มีความมุ่งมั่นอดทน ทำงานหนัก เป็นนักสร้างสรรค์ที่มีจินตนาการและรสนิยม เป็นนักบริหารการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ไกล บริหารได้ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงบัณฑิตศึกษา เป็นผู้ที่รู้ลึกและปฏิบัติประจักษ์ผลชัดเจน เป็นครูที่รักลูกศิษย์ เป็นหัวหน้าที่รักลูกน้อง และเป็นกัลยาณมิตรของเพื่อนร่วมงาน

ผลงานเด่นที่ท่านภาคภูมิใจคือ การก่อตั้งคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. อุบล เรียงสุวรรณ เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2522 และถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 ที่โรงเรียนพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร

 
  1 | 2 | 3 | 4 | 5