ศาสตราจารย์เทียม คมกฤส เกิดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2452 สำเร็จการศึกษาวิชาการป่าไม้จากประเทศพม่า และเริ่มเข้ารับราชการในกรม ป่าไม้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2473 ก่อนที่จะได้เป็นอธิบดีกรมป่าไม้ เคยเป็นหัวหน้ากองคุ้มครอง และเจ้าพนักงานป่าไม้พิเศษ ทำหน้าที่ผู้ช่วยอธิบดีมาถึงสองสมัย ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2495 จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2500 และไปช่วยปฏิบัติราชการทางสำนักงานปลักกระทรวงเป็นการชั่วคราวและภายหลังได้ดำรงตำแหน่งคณดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่จนถึงอนิจกรรม เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2513

หน้าที่ราชการพิเศษ ในปี พ.ศ. 2485 ในระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา ท่านได้ไปปฏิบัติราชการพิเศษ ประจำกองบังคับการตำรวจสนามไทย ในสหรัฐไทยใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2492-2513 ได้เป็นผู้แทนของประเทศไทย ไปร่วมประชุมทางวิชาการป่าไม้ ณ ประเทศต่าง ๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย และอาฟริกา รวมกว่า 20 ครั้ง

นอกจากนี้ ยังได้เป็นกรรมการในหน่วยงานที่สำคัญๆ ระดับสูงอีกหลายแห่ง อาทิเช่น

กรรมการอุทยานแห่งชาติ

กรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ

ประธานกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิชาการป่าไม้

กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันต้นน้ำลำธาร

ประธานคณะกรรมการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ

กรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล สาขาเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

ได้เขียนตำราเรื่อง "วนศาสตร์เบื้องต้น" "นโยบายการป่าไม้" "การจัดการลุ่มน้ำ" "การป่าไม้ในประเทศไทย" "ป่าไม้สักในประเทศไทย" บทความต่างๆ เกี่ยวกับการป่าไม้ในหนังสือ "วนสาร" งานเขียนของท่าน นับว่ามีคุณค่าสำหรับนักการป่าไม้รุ่นหลังเป็นอย่างยิ่ง ท่านได้มีส่วนเป็นผู้นำที่สำคัญ ในความสำเร็จของการจัดทำโครงการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งโครงการระยะสั้น 5 ปี และโครงการระยะยาว เพื่อช่วยให้นักบริหารรุ่นหลังๆ ได้พิจารณาใช้เป็นแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ก้าวหน้าได้รับผลสำเร็จตรงเป้าหมายเกิดผลดีที่สุด ทั้งที่ในบางเขนและกำแพงแสน

 
  1 | 2 | 3 | 4 | 5