ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก เกิดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2465 จบการศึกษาขั้นเตรียมอุดม จากเตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม่โจ้ เมื่อปี พ.ศ. 2484 ได้รับปริญญา กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต (กส.บ.) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2490

เริ่มเข้ารับราชการ เมื่อปี พ.ศ. 2491 ประจำกรมเกษตร กระทรวงเกษตรธิการ ปี พ.ศ. 2503 รับราชการประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2518-2523

การประชุม / ดูงานต่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่ การเป็นหัวหน้าผู้แทนไทยไปประชุม Becond Asean Orchid Congress ที่ประเทศอินโดนิเซีย เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเกษตรไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 1 ที่ประเทศมาเลเซีย และในปีเดียวกันยังเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษากษัตริย์มาเลเซียในฐานะผู้แทน รัฐบาลไทย ในปี พ.ศ. 2523 เป็นผู้แทนไทยไปเยี่ยมธนาคารโลกที่กรุงวอชิงตัน เพื่อเปิดทางเจรจากู้เงินมาพัฒนาการเกษตร และในปีนี้ยังได้รับเชิญจากประเทศต่าง ๆ 11 ประเทศทั่วโลก เพื่อไปเยี่ยมและดูงานทางด้านการเกษตร

ประสบการณ์ในการทำงาน ด้านวิชาชีพ ท่านเป็นผู้ริเริ่มนำวิชาการสถิติและการแผนวิจัยการเกษตรออกใช้ในสนามช่วงปี พ.ศ. 2491-2492 นอกจากนั้นท่านยังเป็นกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นกรรมการบริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเชีย (ไต้หวัน) และสถาบันพัฒนาชนบทแห่งเอเชีย (อินเดีย) เป็นสมาชิกกรรมาธิการร่างระเบียบการจดทะเบียนกล้วยไม้สากล เป็นกรรมการในคณะกรรมการอนุรักษ์กล้วยไม้สากล และเป็นที่ปรึกษาขององค์กร (ทั้งในและระหว่างประเทศ) เกี่ยวกับกล้วยไม้และการเกษตร

สำหรับประสบการณ์การทำงานด้านการเมือง ท่านเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ช่วงปี พ.ศ. 2520 ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2522 - 2523

นอกจากนี้แล้ว ประสบการณ์การทำงานด้านสังคม ท่านเป็นประธานกรรมการและกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มอาสาสมัครเพื่อพัฒนาสังคมทั้งในด้านการศึกษา และสวัสดิการสังคม เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานชุมชนกล้วยไม้โลก ครั้งที่ 9 ในประเทศไทย

ประกาศนียบัตร รางวัล และเกียรติคุณที่ได้รับ

ท่านได้รับประกาศนียบัตรสถาบันฝึกอบรมสถิติขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ณ กรุงเดลฮี ประเทศอินเดีย ปี พ.ศ. 2496 และประกาศนียบัตรอบรมการผลิตข้าว ณ ประเทศอเมริกา ปี พ.ศ. 2497 รางวัลยกย่องเกียรติคุณจากงานชุมนุมกล้วยไม้โลก ครั้งที่ 6 ประเทศออสเตรเลีย ปี พ.ศ. 2512 รางวัล Aword of Honour จากสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย รางวัล Gold Medal Aword จาก South Esat Asian Orchid Society ปี พ.ศ. 2521 และภายในปีเดียวกันได้รับรางวัล silver Medal Aword จาก American Orclid Society เหรียญยกย่องเกียรติคุณจากประเทศต่างๆ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดสำหรับสามัญชนจากสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ปี พ.ศ. 2526 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (สาขาพืชสัตว์) จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ปี พ.ศ. 2527

 
  1 | 2 | 3 | 4 | 5