อาจารย์กวี วิสุทธารมณ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ ที่ตำบลบ้านดอน (เทพกษัตริย์) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สำเร็จการศึกษาขั้นมัธยมปีที่ ๖ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗ แล้วบวชเป็นเณร พ.ศ. ๒๔๖๘ ได้รับทุนมณฑลมาเรียน ป.ป.ก. ที่บางสะพานใหญ่ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๖๙ โรงเรียนย้ายมาทับกวาง หลังจากจบการศึกษาที่ทับกวาง ได้วุฒิ ป.ป.ก.

ในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ท่านได้เข้ารับราชการ โดยเป็นครูน้อย ประจำโรงเรียนมณฑลภูเก็ต หรือโรงเรียน "ภูเก็ตวิทยาลัย" สังกัดกระทรวงธรรมการ พ.ศ. ๒๔๗๕ ย้ายไปเป็นครูน้อยโรงเรียนฝึกหัดครูมูล มณฑลภูเก็ต (กระทรวงธรรมการ) และปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ย้ายไปเป็นครูน้อยโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม จังหวัดเพชรบุรี

แต่ด้วยท่านเป็นผู้ใฝ่รู้ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ท่านสอบได้ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมกสิกรรม (ป.ม.ก.) และได้รับปริญญาตรีธรรมศาสตรบัณฑิต (ธ.บ.) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ในปี พ.ศ. ๒๔๙๖

อาจารย์กวี วิสุทธารมณ์ เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ โดยเป็นครูตรี ที่โรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรมแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดกระทรวงธรรมการ ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ เป็นครูตรีโรงเรียนเตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมเกษตรและการประมง กระทรวงเกษตราธิการ หลังจากนั้นได้ไปช่วยราชการกองสถานีทดลอง กรมเกษตร อีก ๒ ปี จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๘๔ จึงได้เป็นครูตรีประจำวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้ปกครองนิสิตด้วย ช่วงเวลาที่เป็นอาจารย์ประจำที่วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังกัดกระทรวงเกษตราธิการนี้เอง ท่านได้ร่วมกับบรรดาคณาจารย์อีกหลายๆ ท่าน ช่วยกันก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนสามารถก่อตั้งได้เรียบร้อยในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ (ยังสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ)

พ.ศ. ๒๔๘๖ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าแผนกสารบัญ สำนักงานเลขาธิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงเกษตราธิการ และทำหน้าที่เป็นอาจารย์ดูแลปกครองนิสิต ดังนั้นนิสิตตั้งแต่รุ่นแรกๆ ของวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงรู้จักและคุ้นเคยกับท่านมากเป็นพิเศษ

พ.ศ. ๒๔๙๕ ดำรงตำแหน่งรักษาราชการในตำแหน่งเลขาธิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แทนเลขาธิการ ซึ่งลาศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกันก็รักษาการในตำแหน่งเลขานุการกรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย แต่ยังทำหน้าที่ดูแลปกครองนิสิตเช่นเดิม

ชีวิตราชการของท่านเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ โดยในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์เอก คณะเกษตรศาสตร์ ในขณะเดียวกันก็ยังดำรงตำแหน่งรักษาราชการในตำแหน่งเลขาธิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และตำแหน่งเลขานุการกรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เช่นเดิม จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๑ จึงได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกตำแหน่งหนึ่ง ต่อมาท่านได้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายปกครองและสวัสดิการ และได้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นระยะเวลาสั้นๆ คือ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๐

นับได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งในการก่อตั้งและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ ทำงานเพื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ก่อประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นานัปการ ท่านถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๓

 
  1 | 2 | 3 | 4 | 5