ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. ชวนิศนดากร วรวรรณ เกิดเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2466 ณ บ้านเริงวรรณ ถนนสีลม กรุงเทพฯ ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนผดุงดรุณี และย้ายไปเข้าโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ จนจบมัธยมศึกษา (มัธยมปีที่ 6) หลังจากนั้นได้มาเข้าเรียนที่วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน พ.ศ. 2485 และจบการศึกษาได้รับปริญญากสิกรรมและสัตวบาล (เกียรตินิยม) ใน พ.ศ. 2489 นับเป็น มก. รุ่นที่ 1

เมื่อเรียนจบ ท่านไปทำฟาร์มที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปลูกผักเมืองหนาว เช่น กะหล่ำปลี กะหล่ำดอกเป็นหลัก ทำฟาร์มประมาณ 2 ปี แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนัก ต่อมาหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในขณะนั้น) มาเยี่ยมที่ฟาร์มและทาบทามให้รับราชการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ท่านจึงตัดสินใจรับงานดังกล่าว เริ่มมาทำงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2492 เป็นต้นมา จนเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน พ.ศ. 2526

ใน พ.ศ. 2495 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ส่งท่านไปศึกษาและฝึกงานด้านการเลี้ยงโคนม ที่ประเทศออสเตรเลีย เมื่อเดินทางกลับได้นำโคนมพันธุ์เจอร์ซี่เข้าประเทศเป็นครั้งแรก เป็นการเริ่มต้นการทดลองเลี้ยงโคนมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทำให้เกิดการเรียนการสอนวิชาการเลี้ยงโคนม และผลิตภัณฑ์นมของภาควิชาสัตวบาลนับตั้งแต่นั้นมา

ใน พ.ศ. 2502 ได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ Oregon State University สหรัฐอเมริกา จบการศึกษาได้รับปริญญา Master of Science in Dairy and Animal Husbandry ใน พ.ศ. 2503 นอกจากเป็นผู้นำเข้าโคนมพันธุ์ต่างประเทศมายังประเทศไทยเป็นครั้งแรก ดังกล่าวแล้ว ยังได้ริเริ่มงานไว้อีกหลายเรื่อง เช่น เป็นหัวหน้าแผนกสัตวบาล (ภาควิชาสัตวบาลในขณะนี้) เป็นคนแรกใน พ.ศ. 2498 เป็นผู้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ และห้องสมุดภาควิชาสัตวบาล เป็นผู้ริเริ่มการใช้ผลพลอยได้ทางการเกษตร และวัสดุเหลือทิ้งมาทดลองใช้เป็นอาหารสัตว์

ด้านการเรียนการสอนได้ให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษ ทุกครั้งที่เข้าห้องสอน จะเตรียมการสอนเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นนักอ่านและค้นคว้าหาความรู้ที่ทันสมัยมาสอนอยู่เสมอ ทุกวิชาที่สอนจะเขียนเป็นตำราขึ้น นับว่าเป็นตำราภาษาไทยทางด้านสัตวบาลเล่มแรกๆ ทีเดียว นอกจากตำรายังมีเอกสารประกอบการสอนวิชาต่างๆ อีกหลายวิชา ตลอดจนเอกสารประกอบการฝึกอบรมประชาชน ตำราและเอกสารเหล่านี้ นับได้ว่าเป็นพื้นฐานของการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยที่สำคัญ

ท่านเป็นผู้ริเริ่มการฝึกงานของนิสิต ระยะแรกติดต่อกรมปศุสัตว์ และหัวหน้าสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง จังหวัดสระบุรีให้ฝึกงานแก่นิสิต หลังจากนั้นได้ติดต่อขอที่ดินจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อก่อตั้งสถานีฝึกนิสิตขึ้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สถานีหรือไร่ฝึกนิสิตที่ศรีราชา (ขณะนี้คือวิทยาเขตศรีราชา) นี้ได้เริ่มทำการฝึกนิสิตได้ตั้งแต่ พ.ศ. 2498

เป็นผู้มีส่วนผลักดันให้เกิดการประชุมวิชาการสาขาสัตวบาลขึ้นเป็นครั้งแรก ทำให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงและแก้ปัญหาต่างๆ ในการเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย และเป็นเหตุที่ทำให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องมาทุกปี จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

งานที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ การริเริ่มก่อตั้งสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้นในปี พ.ศ. 2497 และดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเป็นคนแรก

 
  1 | 2 | 3 | 4 | 5