ศาสตราจารย์อมร ภูมิรัตน เกิดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2462 ที่กรุงเทพมหานคร จบมัธยม 8 จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ พ.ศ. 2478 เข้าเรียนแผนกวิทยาศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 ปี แล้วจึงไปศึกษาต่อที่ฟิลิปปินส์ ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เมื่อปี พ.ศ. 2500

เริ่มเข้ารับราชการที่กองค้นคว้า กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างรับราชการ ได้เรียนกฎหมายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต เมื่อปี พ.ศ. 2496 และสอบเนติบัณฑิตได้ในปีต่อมา เมื่อย้ายมากองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้ไปอบรมเรื่องการเก็บถนอมอาหารที่ประเทศเยอรมันนีและอังกฤษ พ.ศ. 2503 ไปศึกษาต่อที่ประเทศอเมริกา ได้รับประกาศนียบัตร อุตสาหกรรมขนาดย่อม จากมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด และได้รับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์การอาหารจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส พ.ศ. 2504

เมื่อโอนมาอยู่กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในนามสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับตำแหน่งเป็นผู้รักษาการผู้อำนวยการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการชั้นพิเศษ ตำแหน่งศาสตราจารย์ คณะเกษตร ทำการสอนวิชาอาหารที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และคณะประมง เกี่ยวกับการถนอมอาหาร การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์อาหารพวกสัตว์น้ำ รายได้จากค่าสอนอุทิศให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวบรวมเก็บไว้ใช้ดอกผลเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

งานที่ท่านภูมิใจงานหนึ่งคือ โครงการอาหารโปรตีนของอาเซียน เป็นโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาอาหารโปรตีนของภูมิภาคอาเซียน เริ่มปี พ.ศ. 2517-2527 ท่านรับหน้าที่เป็นประธานโครงการ เมื่อปี พ.ศ. 2518 และเป็นประธานตลอดมา ได้รับความร่วมมืออันดีจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศ และความร่วมมือ ความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นผลให้โครงการได้รับผลสำเร็จอันดียิ่ง นอกจากนั้น ท่านได้รับเกียรติเป็นผู้แทนคนหนึ่งร่วมไปกับคณะผู้แทนประเทศไทย ในโครงการมาตรฐานอาหารขององค์การอาหารและเกษตรร่วมกับองค์การอนามัยโลก และต่อมาก็ได้เป็นหัวหน้าผู้แทนไทยไปประชุมกรรมการคณะต่างๆ ได้นำความรู้และความคิดเห็นต่างๆ มาเผยแพร่แก่ผู้ผลิตอาหาร

งานที่ท่านรักและทุ่มเทความสามารถอีกงานหนึ่งคือ งานโครงการหลวง และโครงการพระราชดำริของในหลวง โครงการหลวงแห่งแรกที่หมู่บ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มแรกก่อนจะเกิดโครงการประมาณ พ.ศ. 2512 เกิดพายุทำให้ลิ้นจี่ซึ่งจะเก็บได้แล้ว ร่วงหล่นลงมาเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไปช่วย ท่านและผู้ร่วมงานได้นำรถ Mobile Unit ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์และทำผลิตภัณฑ์อาหารขึ้นไป และทำการผลิตลิ้นจี่กระป๋องจากลิ้นจี่เหล่านั้น ในระยะเวลานั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้คณะเกษตรขึ้นไปทำการแนะนำชาวเขาให้ปลูกพืชอื่นทดแทนฝิ่นแล้ว ตามโครงการหลวงพัฒนาชาวเขาของในหลวง นอกจากลิ้นจี่ ชาวเขาปลูกท้ออยู่แล้ว ท้อพื้นเมืองขายให้ชาวบ้านไปทำท้อดองได้ราคาถูกมาก ท่านจึงร่วมมือกับศาสตราจารย์ปวิณ ปุณศรี ทำการผลิตท้อในน้ำเชื่อมบรรจุกระป๋อง ต่อมาพิจารณาเห็นควรมีโรงงานแปรรูปผลิตผลเกษตรเพื่อรับซื้อผลผลิตจากชาวบ้าน และชาวเขา ในหลวงมีพระราชดำริเห็นชอบด้วย ได้พระราชทานทรัพย์จัดตั้งโรงงานขึ้นที่ตีนดอยอ่างขาง ตำบลแม่งอน มีชื่อว่าโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปฝาง

ศาสตราจารย์อมร ภูมิรัตน เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2524 ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่ออีกหนึ่งปี ท่านถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2527 สิริอายุรวมได้ 65 ปี
 
  1 | 2 | 3 | 4 | 5