เดือน วันที่
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
พฤษภาคม ๒๕              
พระราชทานปริญญาบัตร
   
มิถุนายน      
เสด็จฯ เกษตรกลางบางเขน
           
กรกฎาคม                  
พระราชทานปริญญาบัตร

ปุ่มสีต่างๆ จำแนกประเภทตามกิจกรรม